ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 


Πληροφορίες
γύρω από την επαγγελματική
απασχόληση αποφοίτων του τμήματος


Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Απασχολήσεως

Στην 68η συνεδρία του τμήματος αποφασίσθηκε η διεξαγωγή "στατιστικής αναλύσεως δεδομένων απασχολήσεως" των αποφοίτων του. Η μελέτη τελικώς διεξήχθη εντός των πλαισίων του μαθήματος ΜΑΣ 258 (= Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων) από ομάδα φοιτητών με επιβλέποντα καθηγητή τον Κ. Φωκιανό. Επειδή για έτη πριν το 1994 δεν υπήρχαν στοιχεία από τη Γραμματεία του τμήματος, η μελέτη περιορίσθηκε σε αποφοίτους οι οποίοι εισήχθησαν κατά τα έτη 1994-1998. Ενδεικτικά αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

Ο αριθμός των αποφοίτων γυναικών ανέρχεται στο 64,7% του συνόλου των ανωτέρω αποφοίτων.

Ο αριθμός αποφοίτων του τμήματος με πτυχίο Μαθηματικών είναι ίσος με τον αριθμό αποφοίτων με πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής.

Ο αριθμός των αποφοίτων που έχουν λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (Μάστερ) είναι μικρότερος από τον αριθμό αυτών που δεν έχουν (43,1% έναντι 56,9%).

Το 11,2% των ερωτηθέντων αποφοίτων στοχεύει στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Από την ανάλυση της μεταβλητής "απασχόληση" διαπιστώθηκε ότι το 31% των ερωτηθέντων αποφοίτων εργάζονται ως ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, το 5,2% σε κάποια δημόσια υπηρεσία, το 17,2% σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, ενώ το 42,2% των αποφοίτων συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η περαιτέρω ανάλυση των διαθεσίμων δεδομένων κατέδειξε ότι:

Τόσο η επιλογή του τύπου του πτυχίου, όσο και η επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Μάστερ και η εύρεση εργασίας είναι ανεξάρτητη από το φύλο.

Εν γένει η απόκτηση τίτλου σπουδών Μάστερ αποτελεί ένα επιπρόσθετο προσόν ανευρέσεως εργασίας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο/η απόφοιτος ασχοληθεί με την παράδοση ιδιωτικών μαθημάτων. Ειδικότερα για τους πτυχιούχους Μαθηματικών και Στατιστικής, η λήψη Μεταπτυχιακού Δίπλωματος Ειδικεύσεως παρέχει μεγαλύτερη πιθανότητα ανευρέσεως εργασίας στον ιδιωτικό τομέα παρά στο δημόσιο ή στα ιδιωτικά μαθήματα.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών πινάκων) ως pdf file

COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ