ΓΕΝΝΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ    
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδικεύσεως (Μάστερ)

Πρόγραμμα για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών


Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδικεύσεως (Μάστερ)


Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών και η διεύρυνση των γνώσεών τους σε διάφορες περιοχές των Μαθηματικών, αλλά και η ειδίκευσή τους, εάν το επιθυμούν, σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή μέσω μεταπτυχιακών μαθημάτων, σεμιναρίων και της προαιρετικής εκπονήσεως Εργασίας Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως (= Διατριβής Μάστερ (ΔΜ)).
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως (= πτυχίου Μάστερ) απαιτείται φοίτηση διαρκείας τουλάχιστον τριών εξαμήνων. Επιπροσθέτως, απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 30 διδακτικών μονάδων σε μεταπτυχιακό επίπεδο με τους εξής περιορισμούς:
Η λήψη διδακτικών μονάδων, κυμαινόμενων από 20 έως 30, προέρχεται από μεταπτυχιακά μαθήματα (κανονικά ή reading courses). Τουλάχιστον τρία από τα κανονικά μαθήματα οφείλουν να ανήκουν στον ακόλουθο κατάλογο:

ΜΑΣ 601: Πραγματική Ανάλυση Ι
ΜΑΣ 606: Μιγαδική Ανάλυση Ι
ΜΑΣ 626: Θεωρία Galois
ΜΑΣ 631: Εισαγωγή στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες
ΜΑΣ 650: Θεωρία Πιθανοτήτων Ι
ΜΑΣ 661: Στατιστική Θεωρία Ι
ΜΑΣ 672: Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
ΜΑΣ 679: Θέματα Αριθμητικής Αναλύσεως
ΜΑΣ 682: Κλασική Μηχανική

4-8 διδακτικές μονάδες μπορούν να προέρχονται από reading courses.
2-4 διδακτικές μονάδες μπορούν να προέρχονται από σεμινάρια.
6-8 διδακτικές μονάδες μπορούν να αποκτηθούν μέσω εγγραφής στη ΔΜ.

Κανόνες εκπονήσεως ΔΜ
Γενικές πληροφορίες
Η ΔΜ (Διατριβή Μάστερ) είναι προαιρετική. Οι φοιτητές/ φοιτήτριες μπορούν να εγγραφούν στη ΔΜ μετά το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους.
Κάθε ΔΜ πρέπει να περιέχει επαρκή στοιχεία πρωτοβουλίας, αυτοδύναμης μελέτης και πρωτοτυπίας, με την ευρεία έννοια του όρου. Μπορεί να έχει θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Η ΔΜ μπορεί να αποτελεί επέκταση ή εμβάθυνση γνωστής θεωρίας, μεθόδων ή τεχνικών ή/και εφαρμογή αυτών σε συγκεκριμένα προβλήματα. Ο συντονισμός της όλης διαδικασίας εκπονήσεως και αξιολογήσεως των ΔΜ γίνεται από τον συντονιστή της επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών.

Κατάθεση και ανακοίνωση θεμάτων ΔΜ
Η κατάθεση θεμάτων ΔΜ από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι προαιρετική. Κάθε θέμα φέρει τίτλο και συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή. Οι καταθέσεις θεμάτων γίνονται τουλάχιστον δύο εβδομάδες προ της ενάρξεως των εγγραφών κάθε εξαμήνου. Ο συντονιστής ΔΜ, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του τμήματος, καταρτίζει τον κατάλογο των κατατεθέντων θεμάτων ΔΜ και τον κοινοποιεί στο ακαδημαϊκό προσωπικό και τους τελειοφοίτους φοιτητές/τις τελειόφοιτες φοιτήτριες προ της ενάρξεως των εγγραφών.

Επιλογή και επικύρωση του θέματος της ΔΜ
Οι φοιτητές/φοτήτριες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την εκπόνηση ΔΜ, επιλέγουν κάποιο εκ των κατατεθέντων θεμάτων κατόπιν συζητήσεως με το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που το πρότεινε. Για την επικύρωση ενός θέματος απαιτείται η συγκατάθεση του εν λόγω μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού, το οποίο και χρίζεται ως "επιβλέπων καθηγητής της ΔΜ".

Επίβλεψη
Ο επιβλέπων καθηγητής της ΔΜ παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο της συγγραφής της ΔΜ μέσω τακτικών συναντήσεων με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που την εκπονεί.

Αξιολόγηση ΔΜ
Η ΔΜ αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και άλλα δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που καλούνται αξιολογητές. Ο κατάλογος των αξιολογητών καταρτίζεται από τον συντονιστή ΔΜ σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές και τον πρόεδρο του τμήματος. Ο συντονιστής καταρτίζει το πρόγραμμα παρουσιάσεων ΔΜ, οι οποίες λαμβάνουν χώρα την πρώτη εβδομάδα μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της παρουσιάσεως της ΔΜ, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποβάλλει στο τμήμα 4 αντίγραφα της ΔΜ (ένα για το αρχείο του τμήματος, ένα για τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο για τους αξιολογητές). Ο φοιτητής/η φοιτήτρια παρουσιάζει την εργασία του/της ενώπιον του επιβλέποντος καθηγητή και των δύο αξιολογητών σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάσεων ΔΜ. Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος και όλοι οι φοιτητές του τμήματος δικαιούνται να παρακολουθήσουν οιαδήποτε παρουσίαση ΔΜ.

Μετά τη λήξη της παρουσιάσεως, ο επιβλέπων καθηγητής, σε συμφωνία με τους δύο αξιολογητές, καταθέτει τεκμηριωμένη βαθμολογία για την ΔΜ. Το συμβούλιο του τμήματος είναι εκείνο το οποίο επιλαμβάνεται περιπτώσεων διαφωνίας σχετιζόμενης με τον βαθμό της ΔΜ.

Κύρια κριτήρια αξιολογήσεως μιας ΔΜ είναι τα εξής:
α) Ποιότητα εργασίας (π.χ. ακρίβεια και πληρότητα αναλύσεως, καταλληλότητα μεθοδολογίας, ισχύς θεωρητικών αποτελεσμάτων, ποιότητα λογισμικού, δυνατότητα επεκτάσεως, βαθμός συνδέσεως και συσχετίσεως ιδεών.)
β) Βαθμός ολοκληρώσεως της εργασίας.
γ) Βαθμός κατανοήσεως από τον φοιτητή/τη φοιτήτρια της ευρύτερης περιοχής του θέματος της ΔΜ.
δ) Ποιότητα γραπτού κειμένου της ΔΜ (π.χ., δόμηση και οργάνωση, σαφήνεια, ευκολία αναγνώσεως και κατανοήσεως).

Τι απαιτείται προκειμένου μια ΔΜ να θεωρείται ολοκληρωμένη;
Κάθε ΔΜ πρέπει να αποτελεί ολοκληρωμένο κείμενο δομημένο σε κεφάλαια. Το κείμενο αυτό πρέπει να περιέχει εισαγωγή στο θέμα, ανάλυση της σημασίας της εργασίας, συσχέτιση με συναφείς εργασίες, ανασκόπηση της ευρύτερης περιοχής, περιγραφή μεθοδολογίας, παράθεση, κατάταξη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και, τέλος, συμπεράσματα και εισηγήσεις για δυνατή επέκταση της εργασίας. Υποδείξεις για την τελική διαμόρφωση του κειμένου της ΔΜ δίδονται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
Διατριβές Μάστερ, οι οποίες χρησιμοποιούν ή/και δημιουργούν λογισμικά προγράμματα, οφείλουν να περιέχουν τους σχετικούς κώδικες και τις οδηγίες χρήσεως σε ειδικά παραρτήματα. Οι κώδικες, αυτοί καθ' εαυτοί, δεν μπορεί να να αποτελούν το γραπτό κείμενο της ΔΜ.

Απόρριψη ΔΜ
Σε περίπτωση απορρίψεως της ΔΜ, ο φοιτητής/η φοιτήτρια δικαιούται να επαναϋποβάλει τη διατριβή για μία ακόμη φορά.

Τίτλος
Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως (Μάστερ) θα είναι:
(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Μαθηματικά ή
(β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Στατιστική.
Ο εν λόγω τίτλος θα απονέμεται στον φοιτητή/στη φοιτήτρια ανάλογα με:
(i) την περιοχή που θα εκπονήσει τη ΔΜ ή
(ii) τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει.
Εάν θα επιλέξει τη ΔΜ, το είδος του αποκτώμενου πτυχίου καθορίζεται αυτομάτως από την περιοχή στην οποία θα εκπονήσει τη ΔΜ. Εάν θα επιλέξει Μάστερ χωρίς μεταπτυχιακή διατριβή, θα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 18 διδακτικές μονάδες σε αντικείμενο συναφές εκείνου στο οποίο προτίθεται να αποκτήσει το πτυχίο του/της.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Η μέγιστη διάρκεια φοιτήσεως για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως (Μάστερ) είναι 8 εξάμηνα.
Σε περίπτωση αποτυχίας (βαθμού < 5) σε κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα, ο φοιτητής/η φοιτήτρια μπορεί να παρακολουθήσει το ίδιο μάθημα ακόμη μία φορά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο ίδιο μάθημα ή αποτυχίας σε περισσότερα από δύο μαθήματα κατά τη διάρκεια του ίδιου εξαμήνου, τίθεται στο συμβούλιο του τμήματος ερώτημα διαγραφής του φοιτητή/της φοιτήτριας από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα κατόπιν ειδικής εγκρίσεως από το συμβούλιο του τμήματος.
Οι μεταπτυχιακοί συνεργάτες μπορούν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για τους μεταπτυχιακούς συνεργάτες ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σπουδών που ισχύουν και για τους άλλους φοιτούντες στα μεταπτυχιακά προγράμματα.
Οι πειθαρχικοί κανόνες που διέπουν το προπτυχιακό πρόγραμμα, διέπουν και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ