ΓΕΝΝΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ    
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδικεύσεως (Μάστερ)

Πρόγραμμα για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών


Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος απαιτούνται:

1. Επιτυχής συμπλήρωση 30 διδακτικών μονάδων σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών του τμήματος.

Η κατοχή διπλώματος μάστερ ή ισοδυνάμου προσόντος απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως τον φοιτητή/ τη φοιτήτρια από την απαίτηση αυτή. Αυτό μπορεί να διευθετηθεί σε συνεννόηση με τον ερευνητικό σύμβουλο (επιβλέποντα καθηγητή), με ταυτόχρονη έγκριση εκ μέρους του συμβουλίου του τμήματος. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια που επιθυμεί την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να βρει τον επιβλέποντα τη διατριβή του/της καθηγητή. Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση υπάρξεως συνεπιβλέποντα καθηγητή από το ίδιο τμήμα ή από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. Επιτυχία σε δύο περιοχές στις γενικές μεταπτυχιακές εξετάσεις.

Οι γενικές μεταπτυχιακές εξετάσεις (Γ.Μ.Ε.) διεξάγονται τις πρώτες δύο εβδομάδες κάθε εξαμήνου. Ο φοιτητής επιλέγει δύο γνωστικές περιοχές (από τις: 'Αλγεβρα, Πραγματική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση, Γεωμετρία, Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική Θεωρία, Διαφορικές Εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά), στις οποίες και εξετάζεται, όπως προνοούν οι απαιτήσεις για το πρόγραμμα σπουδών επί διδακτορικώ. Συνιστάται όπως οι περιοχές αυτές είναι συναφείς προς τον κλάδο των Μαθηματικών Επιστημών, στον οποίο προτίθεται ο φοιτητής/η φοιτήτρια να εκπονήσει διδακτορική διατριβή. Το πρόγραμμα των εξετάσεων, οι θεματοθέτες και οι επιτηρητές ορίζονται από τον πρόεδρο του τμήματος σε συνεργασία με τον συντονιστή της επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών.

Εάν ο/η υποψήφιος/α για διδακτορικό επιτύχει και στις δύο περιοχές, τότε θεωρείται ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, ούτως ώστε να προχωρήσει στην εκπόνηση της διατριβής για ΔΔ. Εάν επιτύχει σε μία μόνο περιοχή, τότε έχει τη δυνατότητα (σε επόμενη εξεταστική περίοδο) να επαναλάβει το μέρος της εξετάσεως στο οποίο απέτυχε. Εάν ο φοιτητής/η φοιτήτρια αποτύχει και στις δύο περιοχές, τότε έχει το δικαίωμα να επαναλάβει για μία ακόμη φορά τις Γ.Μ.Ε. επί των ιδίων περιοχών.

Η εξέταση σε κάθε περιοχή καταρτίζεται και βαθμολογείται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος, που είναι ειδικοί στην εκάστοτε περιοχή στην οποία εξετάζεται ο φοιτητής/η φοιτήτρια. Η επιτυχία στις Γ.Μ.Ε. πρέπει να διασφαλίζεται από τους φοιτούντες μέχρι το πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους.

3. Προφορική εξέταση.

Η προφορική εξέταση διεξάγεται το αργότερο ένα εξάμηνο μετά την αποδοχή του φοιτητή/της φοιτήτριας ως υποψηφίου διδάκτορος [κάτι που σημαίνει τη συμπλήρωση των απαιτήσεων 1. και 2. για το ΔΔ]

Ο επίσημος ορισμός του ερευνητικού συμβούλου γίνεται αμέσως μετά την προφορική εξέταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι η αποδοχή κάποιου μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος να αναλάβει τον ρόλο ερευνητικού συμβούλου του ενδιαφερομένου φοιτητή/της ενδιαφερομένης φοιτήτριας. Σε αντίθετη περίπτωση, η φοίτηση στο πρόγραμμα επί διδακτορικώ διακόπτεται. Η παρουσίαση ερευνητικής προτάσεως γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής αποτελουμένης από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των οποίων βρίσκονται πλησίον του θέματος της διατριβής. Η επιτροπή αυτή ορίζεται από τον πρόεδρο του τμήματος ύστερα από εισήγηση του ερευνητικού συμβούλου, ο οποίος και προεδρεύει αυτής.

4. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Η διατριβή πρέπει να περιλαμβάνει αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία, τα οποία να πιστοποιούν την προσωπική συμβολή του υποψηφίου/της υποψηφίας. Η έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και τόσο υψηλής ποιότητας, που να μπορεί να δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Διδακτορική διατριβή μπορεί να κατατεθεί μόνο μετά την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων εξαμήνων από την ημερομηνία εισαγωγής σε πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου.

5. Υποστήριξη Διατριβής.

Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται ενώπιον πενταμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αυτή ορίζεται από τον πρόεδρο του τμήματος κατόπιν εισηγήσεως του ερευνητικού συμβούλου και αποτελείται από τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος, ένα εκ των οποίων είναι ο ερευνητικός σύμβουλος του φοιτητή/της φοιτήτριας, καθώς και δύο ακόμη μέλη από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Ως πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος, το οποίο όμως δεν επιτρέπεται να είναι ο ερευνητικός σύμβουλος.

Η διαδικασία υποστηρίξεως της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει τρία στάδια:

Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής σε ανοικτή διάλεξη συνολικής διάρκειας 30-45 λεπτών.

Συζήτηση της διατριβής με τα μέλη της επιτροπής.

Σύσκεψη της επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισηγήσεώς της.

Μετά τη λήξη της υποστηρίξεως η επιτροπή υποβάλλει γραπτώς στον πρόεδρο του τμήματος τεκμηριωμένη εισήγηση με τυχόν υποδείξεις προς τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Ο πρόεδρος του τμήματος προωθεί την εισήγηση της επιτροπής στη σύγκλητο για έγκριση.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εξεταστική επιτροπή εισηγείται αλλαγές, η τελική έγκριση της συγκλήτου για την απονομή του τίτλου δίνεται μόνον κατόπιν γραπτής διαβεβαιώσεως του ερευνητικού συμβούλου ότι έχουν γίνει οι εν λόγω αλλαγές.

Στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται απόρριψη της διδακτορικής διατριβής,
ο υποψήφιος/η υποψηφία έχει δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας για ακόμη μία φορά. Οι όροι της επανυποβολής καθορίζονται γραπτώς από την εξεταστική επιτροπή.

Ο συνολικός χρόνος αποκτήσεως διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη.

COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ