ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

 
Το "Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής" ιδρύθηκε το έτος 1989, ανήκει στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου (με έδρα του τη Λευκωσία) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1992. Πρωταρχικός στόχος του είναι η προαγωγή, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων και ποικίλων εφαρμογών της.
Στο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό του τμήματος εντάσσονται μόνιμα μέλη και μέλη με σύμβαση εργασίας, καθώς και ένας ικανός αριθμός επισκεπτών καθηγητών (οι οποίοι προέρχονται, κυρίως, από πανεπιστήμια της Ελλάδος). Το διδακτικό έργο δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία των σπουδαστών των Μαθηματικών, αλλά επεκτείνεται και σε παραδόσεις μαθημάτων σε φοιτητές της Πληροφορικής, της Φυσικής, των Οικονομικών Επιστημών, των Επιστημών της Αγωγής, της Πολυτεχνικής Σχολής κ.ά. Οι ερευνητικές περιοχές των μελών του τμήματος καλύπτουν πολλούς τομείς των Θεωρητικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Μαθηματικής Φυσικής και της Στατιστικής.
 
Οι σπουδές βασίζονται στο σύστημα συνεχούς αξιολόγησης. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση ενός προκαθορισμένου αριθμού μονάδων, οι οποίες λαμβάνονται κατόπιν επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις μαθημάτων που προβλέπονται από τον Οδηγό Σπουδών.
Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών διαιρούνται σε δύο επίπεδα και έξι ομάδες. Το επίπεδο 101-199 περιλαμβάνει βασικά μαθήματα, υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του τμήματος. Το επίπεδο 201-299 αποτελεί τον κύριο κορμό των μαθημάτων. Οι ομάδες I, II,III, IV, V και VI αντιστοιχούν (περίπου) στις ακόλουθες περιοχές των Μαθηματικών: Ανάλυση, 'Αλγεβρα, Γεωμετρία, Πιθανότητες και Στατιστική, Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Το τμήμα μεριμνά για την προσφορά ικανού αριθμού μαθημάτων του επιπέδου 201-299, ούτως ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση πτυχίου Μαθηματικών ή πτυχίου Μαθηματικών και Στατιστικής σε 8 εξάμηνα με κανονική παρακολούθηση. Ως κανονική παρακολούθηση για κάθε εξάμηνο θεωρείται η επιτυχής συμμετοχή, κατά μέσον όρο, σε 3 μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής και σε ένα μάθημα που προσφέρεται από άλλα τμήματα. Οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, μετά την περάτωση των σπουδών τους, αποκτούν μόνον έναν από τους δύο προσφερόμενους τύπους πτυχίου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής λειτουργούν και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος επιπέδου Masters ή στην απόκτηση Διδακτορικού τίτλου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ