ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ        
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 


Πρόγραμμα "Σωκράτης / Erasmus"

Το πρόγραμμα "Σωκράτης/Erasmus" είναι το πρόγραμμα δράσεως της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής για τη συνεργασία στον τομέα της Τριτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως. Η πρώτη φάση του εγκρίθηκε στις 14 Μαρτίου 1995 και διήρκεσε έως τα τέλη του 2000. Εφαρμόσθηκε αρχικώς στα πρώτα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς και στην Ισλανδία, Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Κατόπιν επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και η Κύπρος (ήδη από το 1998, ήτοι πολύ πριν τη σύνδεσή της). Η δεύτερη φάση του προγράμματος "Σωκράτης/Erasmus" άρχισε κατά τα έτη 2000-2001. Γενικός στόχος του είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και της σημασίας της εκπαιδεύσεως, εντείνοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία και αυξάνοντας τις πιθανότητες προσβάσεως στο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων μαθήσεως, οι οποίες προσφέρονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι οι φοιτητές όλων των ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων, με επίγνωση της ευρωπαϊκής διαστάσεως στα θέματα που μελετούν, να αυξήσουν τις ευκαιρίες αποκομίσεως προσωπικών εμπειριών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τη συμμετοχή τους στην έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και να σφυρηλατήσουν την ικανότητά τους να διαμορφώνονται και να προσαρμόζονται στις μεταβολές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχυρώσεως Μαθημάτων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχυρώσεως Μαθημάτων (ECTS) είναι ένα σύστημα χορηγήσεως και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο αναπτύχθηκε πειραματικά κατά τα τελευταία έτη και εφαρμόσθηκε σε ευρεία κλίμακα στο πλαίσιο της Θεσμικής Συμβάσεως. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνωρίσεως μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσεως πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το ECTS παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνωρίσεως με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών. Το ECTS, αυτό καθεαυτό, σε καμία περίπτωση δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Αυτά είναι ζητήματα ποιότητας που πρέπει να καθορίσουν τα ίδια πανεπιστήμια για να θέσουν μία ικανοποιητική βάση για τις συμφωνίες συνεργασίας, διμερείς ή πολυμερείς.

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ECTS επιβάλλουν:

να κατανέμονται οι ακαδημαϊκές μονάδες στα μαθήματα, σύμφωνα με την αρχή ότι ο φόρτος εργασίας ενός κανονικού ακαδημαϊκού έτους ισοδυναμεί με 60 βαθμούς,
να παρουσιάζουν τα πανεπιστήμια ένα πλήρες φάσμα μαθημάτων που προσφέρονται στους επισκέπτες σπουδαστές, αναφέροντας σαφώς τις ακαδημαϊκές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα,
να υπογράφεται, πριν την αναχώρηση του σπουδαστή για το εξωτερικό, επίσημη "συμφωνία εκμαθήσεως" μεταξύ του πανεπιστημίου προελεύσεως, του πανεπιστημίου υποδοχής και του σπουδαστή, η οποία θα περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών τού σπουδαστή στο εξωτερικό και θα συνοδεύεται από ένα "πιστοποιητικό βαθμολογίας" το οποίο θα παρουσιάζει τις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις του σπουδαστή,
το πανεπιστήμιο υποδοχής να χορηγεί στους σπουδαστές για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς στο εξωτερικό, επίσημο "πιστοποιητικό βαθμολογίας" με τους τίτλους των μαθημάτων και τις μονάδες που αντιστοιχούν στο καθένα,
το πανεπιστήμιο προελεύσεως να αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές μονάδες που έλαβαν οι σπουδαστές από τα ιδρύματα εταίρους για τα μαθήματα που παρακολούθησαν εκεί, έτσι ώστε οι μονάδες των μαθημάτων που έλαβαν οι σπουδαστές στο εξωτερικό να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα τους εχορηγούντο από το πανεπιστήμιο προελεύσεως σε ισοδύναμη περίοδο σπουδών.


Διμερείς συμφωνίες για φοίτηση σε Τμήματα Μαθηματικών


Συμμετέχοντα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 [word file, pdf file]
Συμμετέχοντα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 [word file, pdf file]
Συμμετέχοντα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 [word file, pdf file]
Συμμετέχοντα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 [pdf file]

Εφαρμογή του ως άνω προγράμματος στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Φοιτητές/φοιτήτριες ξένων πανεπιστημίων, οι οποίοι/ες εφοίτησαν για έναν περιορισμένο αριθμό εξαμήνων στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (εντός των πλαισίων του προγράμματος "Σωκράτης/Erasmus") [pdf file]

Φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι/ες εφοίτησαν για έναν περιορισμένο αριθμό εξαμήνων σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής (εντός των πλαισίων του προγράμματος "Σωκράτης/Erasmus") [word file, pdf file]

Σημείωση: Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με την υπεύθυνη του τμήματος για το πρόγραμμα μορφωτικών ανταλλαγών "Σωκράτης/Erasmus" Ευαγγελία Σαμίου


COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ