ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ    
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

Περιοχές της έρευνας των μελών του τμήματος

ΚΑΘΑΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ανάλυση


Α. Βίδρας: Μιγαδική Ανάλυση (Περιοδικότητα μέσου, ροές υπολοίπων, τύποι του Carleman κ.ά.)

Σ. Κουμάντος: Αρμονική Ανάλυση, ορθογώνια πολυώνυμα, ειδικές συναρτήσεις, Θεωρία Προσεγγίσεως, Ανάλυση Fourier και Αναλυτική Θεωρία Αριθμών.

Γ. Κυριαζής: Θεωρία προσεγγίσεως συναρτήσεων, Αρμονική Ανάλυση. Συναφή θέματα προερχόμενα από την Κλασική Ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης συστημάτων αποσυνθέσεως επί ποικίλων συναρτησιακών χώρων.

Γ. Αλεξόπουλος:
Ημιαπλές Ομάδες Lie


'Αλγεβρα

Χ. Παλλήκαρος: Αναπαραστάσεις Ομάδων, Αλγεβρική Συνδυαστική.


Γεωμετρία

Π. Δαμιανού: Ομάδες Lie, Εφαρμογές της Γεωμετρίας Poisson στη Μαθηματική Φυσική.

Ν. Τζιόλας: Αλγεβρική Γεωμετρία.

Ε. Σαμίου: Γεωμετρία Riemann και Ομάδες Lie.


ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Αριθμητική Ανάλυση και συναφείς ερευνητικές περιοχές

Γ. Γεωργίου: Αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων, αριθμητική προσομοίωση νευτώνειων και ιξωδοελαστικών ροών, Υπολογιστική Ωκεανογραφία.

Α. Καραγιώργης: Υπολογιστικά Μαθηματικά, συνοριακές και φασματικές μέθοδοι
για την αριθμητική επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων.

Ν. Παπαμιχαήλ: Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση, αριθμητικές σύμμορφες απεικονίσεις, συναρτήσεις "spline" κ.ά.

Γ.-Σ. Σμυρλής:
Διακριτά κύματα κρούσεως, μελέτη χαοτικών ελκυστών τη βοηθεία υπολογιστού, απλεγματικές μέθοδοι προσεγγίσεως ελλειπτικών προβλημάτων συνοριακών τιμών.

Ν. Στυλιανόπουλος: Αριθμητική Γραμμική 'Αλγεβρα, Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση, Ορθογώνια Πολυώνυμα.

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Γ.-Σ. Σμυρλής: Διατηρητικοί νόμοι, απειροδιάστατα δυναμικά συστήματα με διάχυση κ.ά.

Χ. Σοφοκλέους: Μη Γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Γ. Γεωργίου: Υδροδυναμική Ευστάθεια.

Π. Δαμιανού: Ολοκληρώσιμα Συστήματα

Χ. Σοφοκλέους: Μη Γραμμική Οπτική.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φ. Βόντα: Ανάλυση Επιβιώσεως, Ημιπαραμετρική Στατιστική, Ιατρική Στατιστική.

Α.Καραγρηγορίου: Στατιστική Μοντελοποιήση, Χρονοσειρές, Κριτήρια επιλογής μοντέλων, Βιοστατιστική

Ε. Παπαροδίτης: Χρονοσειρές και Φασματική Ανάλυση, Αναδειγματοληπτικές μέθοδοι για εξαρτώμενες μεταβλητές, Απαραμετρικές μέθοδοι εκτιμήσεων συναρτήσεων, 'Ελεγχοι καλής προσαρμογής, Εξακρίβωση ταυτότητας μοντέλων σε χρονοσειρές, κ.ά

Θ. Σαπατίνας: Θεωρία και εφαρμογές των wavelets στη στατιστική και σε χρονοσειρές, Απαραμετρική παλινδρόμηση και σχετικά προβλήματα, Συναρτησιακά γραμμικά μοντέλα και συναρτησιακή ανάλυση δεδομένων, Πρόβλεψη σε συνεχή χρόνο.

Κ. Φωκιανός: Κατηγορικές Χρονοσειρές, Ημιπαραμετρική Στατιστική, Ανάλυση Χωρικών Δεδομένων, Στατιστικές Μέθοδοι στη Γενετική,

Τ. Χριστοφίδης: Στατιστικές συναρτήσεις U, Ανισότητες Πιθανότητας, Στοχαστικές Διατάξεις, Δειγματοληψία.COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ