MAS HOME GENERAL INFORMATION ADMINISTRATION AND COMMITTEES MESSAGE FROM THE CHAIR CONTACT
GENERAL INFORMATION
 

 

 

 Department of Mathematics and Statistics
P.O. . 20537, 1678 Nicosia - CYPRUS
Τelephone : + 357 22 892600
Fax : + 357 22 892601

 


 


Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διανύει ήδη τη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του. Πρωταρχικό μέλημα του ακαδημαϊκού προσωπικού του είναι η επίτευξη των βασικών στόχων, οι οποίοι ετέθησαν από της ιδρύσεώς του, ήτοι:
1) Η αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση όσων φοιτούν σε αυτό και η διασφάλιση της δυνατότητας αποκτήσεως πτυχίων υψηλής στάθμης.
2) Η καταξίωσή του ως ερευνητικού ιδρύματος τόσο στον ελληνικό και ευρύτερο μεσογειακό χώρο όσο και διεθνώς


Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων συναρτάται με:
την άνοδο του επιπέδου της προσφερομένης μαθηματικής παιδείας εντός των πλαισίων της Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως (που εγγυάται την εισαγωγή καταλλήλως κατηρτισμένων μαθητών σε πανεπιστημιακές σχολές θετικής κατευθύνσεως),
την προσπάθεια για συνεχή άνοδο του επιπέδου των "εντός των τειχών" παρεχομένων πανεπιστημιακών μαθηματικών παραδόσεων (θεωρουμένων τόσο από την παιδαγωγική όσο και από την οργανωτική οπτική γωνία),
την εύρυθμη λειτουργία του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (μέσω σαφούς καθορισμού κατευθύνσεων, υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, ορθολογιστικού συνδυασμού των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, δυνατοτήτων πραγματικής εξειδικεύσεως κλπ.),
τη διεύρυνση της υλικοτεχνικής υποδομής (με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, αύξηση του αριθμού των διατιθέμενων συγγραμμάτων και περιοδικών στη βιβλιοθήκη, σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων λογισμικού, παροχή ποικίλων επιπρόσθετων διευκολύνσεων στους φοιτητές, κ.ά.),
τη βαθμιαία αύξηση των μελών του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού και την ταυτόχρονη διατήρηση και αναβάθμιση του θεσμού των επισκεπτών καθηγητών,
την αξιοποίηση των ερευνητικών κονδυλίων για την πραγμάτωση ολοκληρωμένων συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια, την πρόσκληση αξιόλογων επιστημόνων του εξωτερικού για διαλέξεις ή για σύντομη παραμονή τους στην Κύπρο, τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων κ.ά., καθώς και με
τη διαρκή εγρήγορση των μελών του τμήματος για ανελλιπή ενημέρωσή τους επί των κύριων και τρεχουσών διεθνών εξελίξεων στις ερευνητικές τους περιοχές, την επιδίωξη συνεργασίας με καταξιωμένους ερευνητές, και τη δημοσίευση των άρθρων τους σε περιοδικά αδιαμφισβήτητου επιστημονικού κύρους.


Οργανωτική δομή: Το ανώτατο διοικητικό όργανο είναι το συμβούλιο του τμήματος, στο οποίο μετέχουν όλα τα ακαδημαϊκά μέλη του, καθώς και ικανός αριθμός εκπροσώπων των φοιτητών, και το οποίο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ρυθμίσει τόσο τα τρέχοντα όσο και τα δομικά ή θεσμικά θέματα που ανακύπτουν, και να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές των μελλοντικών μας σχεδιασμών. Επιπροσθέτως, ειδικές επιτροπές αναλαμβάνουν την περαιτέρω επεξεργασία των λεπτομερειών ορισμένων επιμέρους προτάσεων, για τις οποίες απαιτείται συντονισμένη και ενδελεχής καθ' ομάδας μελέτη, θέτοντάς τες -ύστερα από την αποπεράτωση των εργασιών τους- υπό την κρίση της ολομέλειας του συμβουλίου.

Η διοίκηση του τμήματος και η διδασκαλία των προσφερομένων μαθημάτων τελούνται επί τη βάσει των ακολούθων γενικών αρχών:
Το τμήμα λειτουργεί εντός των πλαισίων, τα οποία καθορίζει η Δημοκρατική μας Πολιτεία και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Η υποχρέωσή μας για την τήρηση των νόμων της είναι αυτονόητη και αμετακίνητη.
Πιστεύουμε στον άνθρωπο, στις αξίες της ζωής και της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Πιστεύουμε στην ελευθερία και στην αξία του διαλόγου. 'Εχουμε ελευθερία γνώμης και ελεύθερα πειθαρχούμε στην απόφαση της πλειοψηφίας.
Θεωρούμε ως κύριο έργο των φοιτητών τη σπουδή και την πνευματική καλλιέργεια. Στην πορεία για την απόκτηση γνώσεων η ενεργητική και ενίοτε κριτική συμμετοχή τους είναι ευκταία.
Οι σχέσεις φοιτητών-διδασκόντων οφείλουν να χαρακτηρίζονται από προσήκοντα αλληλοσεβασμό και συνείδηση ευθύνης.

Ο απολογισμός του έργου, το οποίο συνετελέσθη κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του τμήματός μας, είναι εν πολλοίς θετικός. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη αρκετοί τομείς (διδακτικοί, οργανωτικοί κ.ά.), οι οποίοι χρήζουν βελτιώσεως, συμπληρώσεως ή ακόμη και αναμορφώσεως. Ως εκ τούτου, και δεδομένης της κρισιμότητας της ιστορικής συγκυρίας για τα ζητήματα της (παγκοσμιοποιημένης πλέον) μαθηματικής παιδείας, και -ειδικότερα- της ευρωπαϊκής πορείας, την οποία επίκειται να ακολουθήσει το εκπαιδευτικό σύστημα της μεγαλονήσου, δεν δικαιολογείται κατά κανέναν τρόπο εφησυχασμός ή τάση εσωστρέφειας. Τουναντίον μάλιστα: καθίσταται σαφές το πόσο επιβεβλημένη είναι η διαδικασία αυτο- και ετερο-αξιολογήσεως, διορθώσεως και συνεχούς αναζητήσεως, και το πόση επιπλέον προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών ενόψει των επερχομένων αλλαγών!

'Εχοντας επίγνωση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στις ημέρες μας τα ηλεκτρονικά πολυμέσα -και ιδιαιτέρως το διαδίκτυο- προσπαθήσαμε να ανανεώσουμε τις ιστοσελίδες μας, ούτως ώστε να μπορέσετε να πλοηγηθείτε σε αυτές με αρκετή ευκολία, ελπίζοντας ότι σας προσφέρουμε το πλέον ουσιώδες τμήμα των πληροφοριών που χρειάζεστε. Το κατά πόσον αυτή μας η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία επαφίεται στην κρίση σας. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ήμαστε υπόχρεοι εάν μας αποστέλλατε οιαδήποτε σχόλιά σας και παρατηρήσεις σας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΚΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ!


COPYRIGHT 2005 DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS - UCY